Günümüzde üretimin ve sanayi bölgelerinin artış göstermesi sebebiyle her geçen gün daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut üretim kaynaklarının yetersizliğinden dolayı yeni arayışlara girilmesine rağmen hala enerjiye ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Mevcut enerjiyi daha verimli şekilde kullanarak enerjiye olan ihtiyacı en aza indirebilmek için ülkemize ve dünyada çeşitli kurum ve kuruluşlar hibe ve teşvik programlarıyla destek vermektedir. Enerji verimliliğini amaçlayan sanayi tesisleri bu hibe ve teşviklerden yararlanarak hem maddi olarak kazanım sağlayacaklar hem de ekosistemin sürdürülebilir olması konusunda destek olacaklardır.

Enerji verimliliği konusunda ülkemizde verilen hibe ve destek programları aşağıdaki gibidir.

TTGV ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde rekabet gücünün korunması, dışa bağımlılığın en aza indirilmesi ve sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.  Destek kapsamında enerji verimliliği için yapılacak etütler dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

Olası Proje Konuları

• Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi

• Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi

• Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması

• Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi

• Atık ısının değerlendirilmesi

• Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu

• Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi

Öncelikler

• Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

• Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması

Proje Süresi:En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı:100.000 – 1.000.000 ABD $
Destek Oranı:Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli:TTGV Destek miktarının %6’sı

KOSGEB ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ

KOSGEB enerji verimliliği adına hibe desteği veriyor. KOBİ’lerin yetkili olan firmalardan enerji verimliliği için alacakları;

Detaylı ve ön etüt hizmetlerine,

VAP projeleri için alacakları danışmanlık ve enerji yöneticiliği hizmetlerine,

KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır.

KOSGEB’in sağladığı bu desteği 3 sene sürelidir.

KOSGEB 1. ve 2. bölgeler için %50 oranda maddi destek sağlamaktadır. 3. ve 4. bölgelerdeki maddi destek ise %60 oranındadır.

KOSGEB güneş enerjisi desteklerinin maksimum limiti 30 bin lira geri ödemesizdir.

Ön etüt çalışmasında verilen destek miktarı;

200-500 TEP için 1.500 TL

501 TEP ve üzeri için 2.000 TL

Detaylı etüt için destek miktarı;

200-500 TEP için 15.000 TL

501 ve üzeri için 20.000 TL

VAP projesi destek miktarı;

200-500 TEP için 3.000 TL

501 ve üzeri için 5.000TL

Enerji yöneticisi eğitimi desteği;

200 ve üzeri için 3.000 TL

(TEP: Ton eşdeğer petrol anlamına gelmektedir.)

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN (TURSEFF) PROGRAMI DESTEKLERİ

TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır. TURSEFF, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda finansal destek sağlamaktadır: Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine uyması ve ortak bankanın kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. TURSEFF altında finanse edilen projeler belirli performans kriterlerini karşılamalıdırlar. Endüstriyel ve ticari işlemlerde enerji verimliliği özelliklerine ilişkin projeler, %20’den fazla enerji tasarrufu sağlamalıdır. İnşaat sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler %30’dan fazla tasarruf sağlamaktadır.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI DÜNYA BANKASI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanıdır.

Kredi Miktarı: En fazla 50 milyon USD’dır.

Kredi Oranı: En fazla yatırım tutarının %75’i.

İstenilecek minimum öz kaynak oranı %15’tir.

Geri Ödeme Süresi: Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir

Uygulama: Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve “Enerji Verimliliği” tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projelerdir (VAP). VAP’lar hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre desteklenir:

Geri Ödeme Süresi: En fazla 5 Yıl ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) onayı ve EİE ile sözleşme.

Öncelik: Geri ödeme süresi kısa projeler

Projenin Uygulama Süresi: En fazla 2 yıl

Destekleme: Projesinde belirlenmiş bedeli en fazla 500.000 TL olan VAP’lar en fazla %20 oranında ve en fazla 100.000 TL hibe olarak.

Müracaat: Her yıl ocak ayında, en fazla 2 VAP

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP)

Enerjiyi verimli olarak kullanabilmemize olanak sağlayacak donanım, sistem, izolasyon, yenileme, geliştirme gibi yollarla gereksiz yere kullanılan enerjinin azaltılması, enerji kayıplarının en aza indirilmesi, kullanılan enerjinin geri dönüştürülmesi gibi konuları kapsayan projeler Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) olarak değerlendirilir. Bu projelere belirli şartlarda ve oranlarda devlet destekleri sağlanır.

Yenilenebilir Enerji Desteği Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası olan,

Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere,

Proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde verilmektedir.

Elektrik üreten lisanslı tüzel kişiler haricinde yıllık toplam enerji harcamaları 1000 TEP ve üzerinde olan ticaret ve sanayi odası ayrıca ticaret veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.